عیدی بازنشستگان

زمان و مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان اعلام شد.

/the-time-and-amount-of-eid-for-employees-and-retirees-was-announced

عیدی و پاداش آخر سال یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری تعلق می گیرد.مبلغ این عیدی برای هر گروه از این افراد به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می شود.