کوید 19

چه کسانی از دریافت دوزهای یادآور کووید بیشتر بهره می برند

/who-will-benefit-more-from-receiving-covid-reminder-doses

برای این مطالعه، محققان تجزیه و تحلیل آماری را با استفاده از میزان مرگ و میر ناشی از کووید انجام دادند و کارآیی واکسن‌ها را در محافظت از افراد در برابر مرگ ناشی از این بیماری بررسی کردند.