درمان افسردگی

اگر افسردگی را درمان نکنیم چه میشود؟

/what-happens-if-we-do-not-treat-depression

اگر فکر می کنید عدم درمان افسردگی مشکلی در زندگی شما ایجاد نمی کند، معلوم است هنوز از عمق فاجعه بی اطلاع هستید! افسردگی اگر درمان درستی نداشته باشد به قیمت کل زندگی شما تمام می شود.