زلزله

پیش بینی محقق هلندی؛زلزله ای در راه است./تهرانی ها خطر در کمین است.

/the-prediction-of-the-dutch-researcher-an-earthquake-is-coming-danger-is-lurking-in-tehran

زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل‌های پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزهمی‌گویند.