سال 1402

سال خرگوش؛1402 چگونه سالی است؟

/year-of-the-rabbit-what-year-is-1402

خرگوش چهارمین علامت حیوانی در چرخه زودیاک چینی اسـت. 12 حیوان زودیاک بـه ترتیب عبارتند از: موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک. هر سال یک علامت حیوانی مطابق با چرخه 12 ساله دارد. سال زودیاک چینی طبق معمولً از سال نو چینی شروع میشود کـه تاریخ آن از اواخر ژانویه تا اواسط فوریه اسـت.