طرح مسکن ملی

ثبت نام مسکن ملی1402 - مدارک و شرایط

/national-housing-registration-1402---documents-and-conditions

در سال های اخیر مشکل مسکن یکی از موضوعات اساسی در کشور ما بوده است. بر همین مبنا در چند مرحله اقدام به ثبت نام مسکن ملی شده تا افراد واجد شرایط بتوانند از تسهیلات مناسب برای ساخت یا خرید مسکن برخوردار شوند.